Združenie profesora Matulaya

Exnárová 19/20,036 01 Martin
IČO: 37903136
Bank. spojenie: ČSOB Martin, účet 4000143202/7500

tel: 0905 857 596, e-mail: zpm@zoznam.sk

Ciele združenia

- podpora zavádzania najnovších diagnostických a liečebných postupov u psychiatrických pacientov


- podpora zlepšenia prístrojového vybavenia Kliniky psychiatrie JLF UK a MFN


- podpora rozvoja nových diagnostických a terapeutických metód, vedecko-výskumnej činnosti v uvedenom odbore


- podpora vzdelávania pracovníkov v odbore psychiatria


- organizovanie vedeckých konferencií, konzultačných stretnutí a pracovných pobytov v Slovenskej republike a v zahraničí


- poskytovanie poradenských služieb, zameraných na prevenciu duševných ochorení, vydávanie publikácií, informačných bulletinov a dalších tlačív


- uskutočňovanie prednášok, seminárov propagačných besied kultúrno-spoločenských podujatí, výstav a iných programov


- spolupracovanie s inými profesnými organizáciami doma a v zahraničí a tiež s organizáciami Červeného kríža a Červeného polmesiaca

 

Na hlavnú stránku